Kritiky a recenze

Tagblatt, 7.4.1965, Max Hilper, Linz
...Im Konzert für Flöte und Klavier D dur, blies die Schülerin Božena Muhrová alle Kadenzen mit Leichtigkeit meisternd und auf guten ausdruck bedacht...
...Ihre Technik war ebenso tadellos wie die einer Flötistin in einem Konzert von Anton Fils...

deník Lidová demokracie, 12.10.1966
"Martinů v interpretaci mladých" (VJ)

Jako součást brněnského Festivalu B.Martinů uspořádala JAMU s Českým hudebním fondem v Praze interpretační soutěž jeho skladeb pro posluchače našich musických akademií v Praze, Brně a Bratislavě. Soutěžilo se ve skladbách pro housle, cello, flétnu, hoboj, klarinet a trubku a vítězové se představili obecenstvu na nedělním matiné. Tentokrát si odnesli ze vzájemného měření sil palmu vítězství dechaři. Potvrzoval to po všech stránkách vynikající výkon B.Muhrové z JAMU ve flétnové sonátě, nejlepší výkon přehlídky,...

deník Práce, 14.10.1966
"Mladí Bohuslavovi Martinů" (trn)

Prof. Bohuš Heran, prorektor JAMU, zahájil v sále brněnského Besedního domu koncert vítězů festivalové soutěže o nejlepší interpretaci skladeb Bohuslava Martinů...
...Znamenitou inteligencí vyniká podání sonáty pro flétnu a klavír v interpretaci Boženy Muhrové z Janáčkovy akademie. Muhrová je přímo předurčena pro interpretaci novodobé hudby, v níž může již nyní uplatnit svou neobyčejnou slohovou vytříbenost...

časopis Kultura Přerova, čís.1, leden 1968
"Koncert" (Vítězslav Klimeš)
...V první části pořadu se představil dvěma skladbami ruských autorů symfonický orchestr konzervatoře a hudebním milovníkům známým a vždy vřele přijímaným Blodkovým koncertem pro flétnu a orchestr. Všechna díla řídil s temperamentem profesor Jan Jarolím, orchestr hrál přesně, ukázněně a při Blodkově koncertu velmi jemně k doprovodu sólové flétny. Toto sólo bylo neobyčejně zdařile zahráno profesorkou konzervatoře Boženou Růžičkovou a neutuchající potlesk přítomných byl zcela zasloužený...

Kroměřížská Jiskra, 26.4.1968
"Koncert flétnistky Růžičkové" (ň)
...22. dubna si ověřila své síly před vystoupením v soutěži Pražského Jara flétnistka Růžičková. Na koncertě přednesla povinný a náročný pořad. Obdivuhodně zvládla široký okruh hudebních stylů, zřejmě při výborné reprodukční kondici...

deník Rovnost, 25.3.1969
"Mladí se představují" (Rudolf Pečman)
...Tuto neděli jsme zaznamenali vynikající úspěch flautistky Boženy Růžičkové-Muhrové, jež je dnes nadějí brněnské flétnové školy. Má pronikavou techniku a tónově bohatě diferencovaný výraz, což projevila ve skladbách...

deník Rovnost, 28.11.1972
"Koncerty k výročí JAMU" (RM)
...koncert posluchačů katedry smyčcových a dechových nástrojů znamenal svým programem bezesporu dramatické zpestření. Byl totiž sestaven převážně z méně slýchaných děl pro lesní roh, trombon, flétnu, hoboj, violoncello a kontrabas. Podání jednotlivých děl svědčilo o dokonalé přípravě a umělecké disciplíně. Zvláště bych zde chtěl upozornit na výkony Boženy Muhrové-Růžičkové (flétna)...

deník Lidová demokracie, 5.5.1978
"Večer francouzské hudby" (ds)

...Božena Růžičková (spolu s Milanem Mášou) přinesla k poslechu tři cyklické celky novodobější francouzské flétnové literatury: sonatiny Milhaudovu a Dutilleuxovu a sonátu Poulencovu. Detailní a perfektní technika hry je u Růžičkové samozřejmostí. Její sdělení je rytmicky pregnantní a i v minucióznosti brilantní. Zvláštní pozornost zaslouží její kantiléna, ve své sytosti vždy dynamicky uměřená a jakoby jemně ojíněná. Z celku nelze samozřejmě vytrhnout to, co je podmínkou souhrnného dojmu: spolupráci flétnistky s klavíristou, který - nejen proto, že šlo o skladby sonátového typu - byl plně rovnocenným spolutvůrcem výsledku. Milan Máša je pianista výsostný a opět jsme si uvědomili, jaká je škoda, že ho slýcháváme tak málokdy. Jeho projev je promyšleně stylotvorný, do detailu zdůvodněný a s protějškem takové muzikální úrovně, jakým je Růžičková, je jeho pianistická spolupráce primárně tvořivá, ovlivňující i podřizující se a cílící do roviny vrcholného muzicírování.

deník Rovnost, 13.11.1984
"Výborná Tvůrčí dílna" (bá)

...Také program flétnistky Boženy Růžičkové byl dramaturgicky vysoce přínosný: obsahoval vedle zajímavé ukázky z kompoziční tvorby Leonarda Vinciho (sonáta D dur) flétnovou sonátu S.Prokofjeva i premiérové uvedení novinky Aloise Simandla Piňose Árie pro flétnu a harfu. Ve všech skladbách prokázala Růžičková brilantnost své techniky, kultivovanost tónu i výsostnou muzikálnost, z níž pramení schopnost stylového odlišení interpretovaných skladeb: tak ve Vincim jsme ocenili její poučený přístup k interpretaci starých ozdob, v Piňosovi ochotu podpořit hledačské úsilí autora (zejména v méně obvyklých způsobech tvoření tónu) a schopnost vystavět kompozičně obtížný celek s přehledem a uceleností (výbornou partnerkou jí byla harfenistka Milena Šperlová) a v Prokofjevovi pak virtuózní lesk, který skladbě propůjčila. Vynikajícího spolupracovníka našla v pianistovi Jiřím Skovajsovi.

deník Lidová demokracie, 16.11.1984
"Tvůrčí dílna" (ds)

...B. Růžičkovou doprovázel na klavír Jiří Skovajsa, takže oba závěrečné tituly (sonáty Leonarda Vinciho a Sergeje Prokofjeva) se vyznačovaly vynikajícím porozuměním v souhře. Vinciho sonáta přináší krásnou, povětšině kantabilní hudbu, zato Prokofjevův cyklus je plný napětí, zvratů, technických nesnadností a úskalí, které sólistka překonávala s obdivuhodně dravou bravurou. Součinnosti s Milenou Konicarovou zazněla skladebně promyšleně koncipovaná Árie pro flétnu a harfu Aloise Simandla-Piňose, které daly interpretky při porozumění neběžným technickým finesám zcela přesvědčující tvář.